09
ژانویه

چک امنیتی ورود به کانادا

از نظر قانون کانادا سوء پیشینه کیفری، سابقه جرایم در کانادا یا خارج از کانادا است به شرط آنکه آن جرم در کانادا معادل داشته باشد. به عبارت دیگر...

ادامه مطلب